Disclaimer

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Internetsite.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens besteden, geven wij geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Wij geven evenmin garanties noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten op de deze site die afkomstig zijn van derden.

De informatie op deze site, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.